Ποιότητα - Υγεία και Aσφάλεια

Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ήταν μία από τις πρώτες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες που ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα σύστημα ποιοτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000. Αυτό απεικονίζει τη φιλοσοφία της Εταιρίας που διέπει τις συνεχείς προσπάθειές της για βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της και αναγνώριση της ποιότητας ως κεντρικού και θεμελιώδους  στοιχείου που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητές της.

Η βιομηχανική της μονάδα κατασκευής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος εφαρμόζει επίσης αυτό το σύστημα ποιοτικής διαχείρισης από το 2003.

Μία από τις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η καθιέρωση και η διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, προκειμένου να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό Σύστημα Ποιοτικής και Υγιούς Διαχείρισης. Το σύστημα αυτό αποβλέπει στην προστασία όλου του προσωπικού που μπορεί να διατρέχει κίνδυνο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

Εστιάζοντας στα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, η Εταιρία προχώρησε στην εκπαίδευση του προσωπικού της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εργασίες κατά τις οποίες οι κίνδυνοι είναι ιδιαιτέρως αυξημένοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το χώρο εργασίας ελαχιστοποιούνται σημαντικά και οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται διαρκώς.