Διοικητικό συμβούλιο

Εκτελεστικά Μέλη
1. Λυρίγκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και Τεχνικός Δ/ντής, Εκτελεστικό Μέλος


Μη Εκτελεστικά μέλη
1. Αρτακιανός Δημήτριος – Παναγιώτης του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος
2.
Γιωτάκη Μαρίνα του Βασιλείου, μη Εκτελεστικό Μέλος


Ανεξάρτητα και μη Εκτελεστικά μέλη

1. Περσιμιτζή Μαρία του Χαράλαμπου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Καρατζάς Γεώργιος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος