Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρία είναι μια σύγχρονα δομημένη επιχείρηση η οποία υποστηρίζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, που υπαγορεύουν διαφάνεια και δημοσιοποίηση των στοιχείων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από 10 Μέλη. Τα 4 είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη και δύο από αυτά είναι εντελώς Ανεξάρτητα Μέλη, δηλαδή δεν έχουν μερίδια μετοχών ή κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 0.5% των μετοχών. Αυτά τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με βάση την επιστημονική και επαγγελματική τους εξειδίκευση σε τομείς που ενδέχεται να αυξήσουν την απόδοση της Εταιρίας.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει, επίσης, κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους διενεργούνται εσωτερικοί έλεγχοι από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρίας.