Στοιχεία μετοχής

Σύμβολο

Σύμβολο διαπραγματευσης στο Χ.Α.

ΜΟΧΛ

Σύμβολο διαπραγματευσης στο Reuters

MOHr.AT

Σύμβολο διαπραγματευσης στο Bloomberg

MOCHL GA