Έργα συντήρησης και λειτουργίας

Λειτουργία και Συντήρηση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών
Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορούσε την εποπτεία της κυκλοφορίας και τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των σηράγγων και της ανοικτής οδοποιίας του έργου Ευρεία Παράκαμψη Πατρών. Επίσης, τη διευθέτηση της κυκλοφορίας σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών με μεταβλητή ηλεκτρονική σήμανση και φορητά μέσα (κώνοι, πινακίδες κ.λ.π.). Παροχή βοήθειας και απομάκρυνση οχημάτων με προβλήματα. Συνεργασία με Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία και ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση σοβαρών γεγονότων. Συντήρηση πρασίνου, οδοστρώματος, φρεατίων αποχέτευσης, ομβρίων κ.λ.π. Στην εργολαβία απασχολούνται επί 24ώρου βάσης σε βάρδιες, επόπτες, χειριστές, ηλεκτρολόγοι ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, εργάτες κ.λ.π.