Έργα Διαχείρισης Νερού και άλλα Περιβαλλοντικά έργα

  • Κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης νερού στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ: Ι) Μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νερού, ΙΙ) Ανακατασκευή - Αναβάθμιση κτιρίου Αντλιοστασίου, 2.975.000 ευρώ.
  • Αναβάθμιση - Ανακαίνιση και Κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας Βιολογικού Καθαρισμού του Ξενοδοχείου ΜΕΛΙΤΩΝ στο ΠΟΡΤΟ-ΚΑΡΡΑΣ, 480.000 ευρώ