Υδραυλικά έργα

1.«Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)».


Η σύμβαση είναι αξίας 59.162.951,68 ευρώ και ανατέθηκε στην κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – INTRAKAT» , η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην ανάδοχο κοινοπραξία είναι 25%.


2. Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων ζωνών Α’ και Β’ λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, 20.664.000 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει τα αρδευτικά δίκτυα δύο υποπεριοχών, της περιοχής Πόρου μεικτής έκτασης 19.290 στρ. (καθαρή 17.360 στρ.) και της περιοχής Λαψίστας, μεικτής έκταση 7.700 στρ. (καθαρή 6.940 στρ.) του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Οι αγωγός των κλειστών σωληνωτών δικτύων  είναι 12,5 ατμ από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  με μέγιστη διάμετρο  Φ400 (120.000 μέτρα). Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέων αντλιοστασίων καθώς και η εγκατάσταση συσκευών όπως αερεξαγωγών, εκκενωτών, αντιπληγματικών συσκευών και δικλείδων διακοπής

3. Αρδευτικά Πολυφύτου Κοζάνης (Ν. Ζώνη), 7.196.329,23 ευρώ
Το αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η άρδευση ακαθάριστου εκτάσεως 25.500 στρεμμάτων και οι εργασίες που περιλαμβάνονταν ήταν:

 • Κατασκευή σωληνωτών δικτύων αρδεύσεως από χαλυβδοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες PVC διαφόρων διαμέτρων μετά των πάσης φύσεως συσκευών ασφαλείας μήκους 105.000 μ
 • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αναρρυθμιστικής δεξαμενής χωριτικότητας 40000 μκ
 • Κατασκευή 3 αντλιοστασίων με 22 αντλητικά συγκροτήματα με τον ηλεκτρομηχανολογικό
 • εξοπλισμό και τους αυτοματισμούς
 • Κατασκευή αγροτικού δικτύου
 • Κατασκευή στραγγιστικού αποχετευτικού δικτύου

4. Αποχέτευση χαμηλών περιοχών δυτικού τμήματος Θεσ/νίκης, 6.516.752,92 ευρώ

Στο εν λόγω έργο έχουν κατασκευαστεί τα παρακάτω:

 • Υπόγειες σωλήνες από χαλυβδοσωλήνες εντός και εκτός πόλης διαφόρων διαμέτρων από Φ250 μέχρι Φ1200 συνολικού μήκους L=8587,69m με όλες τις απαιτούμενες συσκευές ασφαλεία
 • Υπόγειες σωληνώσεις από PVC  εντός και εκτός πόλης διάφορων διαμέτρων από Φ400 μέχρι Φ1200 συνολικού μήκους μήκους L=2649,34m  με όλες τις απαιτούμενες συσκευές ασφαλεία
 • Τέσσερα αντλιοστάσια Λυμάτων
 • Πλήρες σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου όλων των παραπάνωΑμεση ενίσχυση ύδρευσης Αθηνών από τις μεγάλες γεωτρήσεις του μέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού, 5.482.914,40 Ευρώ

5. Εγγειοβελτιωτικά πεδιάδας Αχέροντα (Β' φάση, δίκτυα Θ,Ι,Κ), 5.020.614,09 ευρώ
Αφορά την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, αποστραγγιστικών-αποχετευτικών δικτύων και αγροτικών οδικών δικτύων σε συνολική έκταση 11.500 στρέμματα

Ειδικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Υπόγειοι σωληνωτοί αγωγοί από `αμιαντοσιμεντοσωλήνες ονομαστικής πίεσης 12,50 ατμ διαμέτρου Φ100-Φ400 και χαλυβδοσωλήνες Φ500-Φ800 συνολικού μήκους 32.000 μ.
 • Τα δικτυα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και ασφαλείας   καθώς και τις απαραίτητες κατασκευές τεχνικών έργων
 • Κατασκευή δικτύου τάφρων με όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργαΑγροτικό δίκτυο
 • Η/Μ Εργασίες

6. Αρδευτικά έργα Πεδιάδας Παραμυθιάς Γ' φάση, 3.926.796,68 ευρώ

Εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Οδοποιία
 • Οικοδομικά
 • Υδραυλικά
 • Η/Μ

7. Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Αχέροντα διώρυγα 2Δ (χθ 0+000 έως 5+050) και δίκτυα περιοχών Λ έως Υ, 3.771.677 ευρώ

Κατασκευάστηκαν τα κατωτέρω έργα:

 • Καταθλιπτικός αγωγός από χαλυβδοσωλήνες D110 χλστ σε μήκος 967
 • Ομοίως διώρυγα 2Δ από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθ. Διατομής (1,50x2,75) σε μήκος 5048m.
 • Αρδευτικό δίκτυο από υπόγειους σωληνωτούς από PVC πιέσεως λειτουργείας 12,50ατμ  επι εκτάσεως 5200 στρέμματα. Συνολικό μήκος αγωγού 13760
 • Επίσης κατασκευάστηκε το αποχετευτικό και αγροτικό δίκτυο της περιοχής
 • Αξιοποίηση νερών χειμάρρου Γλαύκου για την ύδρευση της περιοχής (εξωτ. υδραγωγείο).

8. Αποχέτευση Θεσ/νίκης έργα παραλιακών ζωνών, 3.324.985,65 ευρώ

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει:

 • Υπόγειες σωλήνες από χαλυβδοσωλήνες εντός πόλης διαφόρων διαμέτρων από Φ350 μέχρι Φ600 συνολικού μήκους L=2525
 • Υπόγειες σωληνώσεις από PVC  εντός πόλης διάφορων διαμέτρων από Φ80 μέχρι Φ1000 συνολικού μήκους L=1977m  με όλες τις απαιτούμενες συσκευές ασφαλείας.
 • Υπόγειες σωλήνωσεις απο σκ/μα εντός πόλης διαφόρων διαμέτρων από D=30  μέχρι D=180 συνολικού μήκους 3776m.
 • Αντλιοστάσια Λυμάτων.

9. Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Αχέροντα δίκτυα Χ, Ψ και Ω (Δ΄ φάση), 3.357.723,82 ευρώ
Αφορά την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, αποστραγγιστικών - αποχετευτικών δικτύων και αγροτικών οδικών δικτύων σε συνολική έκταση 11500 στρέμματα

Ειδικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Υπόγειοι σωληνωτοί αγωγοί από αμιαντοσιμεντοσωλήνες ονομαστικής πίεσης 12,50 ατμ διαμέτρου Φ100-Φ400 και χαλυβδοσωλήνες Φ500-Φ800 συνολικού μήκους 32.000 μ.
 • Τα δικτυα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και ασφαλείας   καθώς και τις απαραίτητες κατασκευές τεχνικών έργων
 • Κατασκευή δικτύου τάφρων με όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα
 • Αγροτικό δίκτυο
 • Η/Μ Εργασίες

10. Αρδευτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς περιοχές Α5, Α6, Α7 (Δ΄ φάση), 3.022.000 ευρώ.
Αφορά την κατασκευή αρδευτικών αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων σε συνολική έκταση 14.500 στρέμματα.

Οι σημαντικότερες εργασίες αφορούσαν:

 • Κατασκευή τραπεζοειδούς διώρυγας μήκους 2500μ, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα (διασταυρώσεις οδών, επένδυσεις, οχετούς κλπ
 • Αρδευτικό δίκτυο απο υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς διαμέτρου από PVC ή αμιαντοσιμέντο Φ100-Φ400 συνολικού μήκους 49475 μ και απο χαλυβδοσωλήνες Φ500-Φ800 συνολικού μήκους 8.335 μ.
 • Κατασκευή αντλιοστασίων και δεξαμενής αντλιοστασίου.
 • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου τάφρου συνολικού μήκους 10.000 μ. με όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα.

11. Αρδευτικά έργα Καρπερού Δήμητρας Ν. Γρεβενών, 2.868.010,57 ευρώ

Στο εν λόγω έργο κατασκευάσθηκαν:

 • Δεξαμενή εξισώσεως και αντλιοστάσιο αρδεύσεω
 • Σωληνωτό δικτυο υπο πίεση με αγωγούς από PVC, αμιαντοσιμέντου και χάλυβα μαζί με τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και ασφαλείας
 • Στραγγιστικό και οδικό δίκτυο

12. Αρδευτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς περιοχές Α2.1 (Β' φάση), 2.108.952,84 ευρώ
Στο έργο περιλαμβάνονταν εργασίες, Οδοποιίας, Οικοδομικές, Υδραυλικές, Η/Μ

13. Αρδευτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς - περιοχή Α1, 1.020.306,40 ευρώ
Στο έργο περιλαμβάνονταν εργασίες, Οδοποιίας, Οικοδομικές, Υδραυλικές, Η/Μ

14. Αρδευτικό έργο Κοινότητας Μάννας Ν. Κορινθίας, 650.000 ευρώ
Στην εργολαβία του έργου συνοπτικά περιλαμβάνονταν η εκσκαφή και τοποθέτηση των αγωγών από πλαστικούς σωλήνες PVC  σε μήκος 28.841 μ και αμιαντοσιμεντοσωλήνες σε μήκος 897μ για την τροφοδότηση 140 υδοληψιών, επίσης τα φρεάτια των συσκευών ελέγχου και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.