Φράγματα

Κατασκευή του Φράγματος Ινίου Μαχαίρα στο Ηράκλειο Κρήτης, 3.000.000 ευρώ

Σημαντικότερες εργασίες:
Κατασκευή φράγματος, με πλάτος στέψης 10 μ., ύψος 35 μ., μήκος στέψης 300 μ. και όγκο αναχώματος 500.000 κ.μ., προκειμένου να δημιουργηθεί δεξαμενή με δυνατότητα συγκράτησης περίπου 1.750.000 κ.μ. νερού. Περιλαμβάνει, επίσης, σήραγγα εκτροπής των υδάτων του ποταμού.