Σιδηροδρομικά έργα

1. Κατασκευή Συγκροτήματος Σταθμού Θριασίου Πεδίου (Α' λειτουργική Φάση), 60.000.000 ευρώ
Το έργο αποτελεί τμήμα της ανάπτυξης του συγκροτήματος του εμπορευματικού κέντρου του Θριασίου πεδίου και αφορά  τόσο στην περιοχή αυτή καθαυτή (ήτοι διαμόρφωση γηπέδου και σιδηροδρομική και οδική σύμβαση) όσο και μία σειρά από δίκτυα και εξοπλισμούς που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία. Η εργολαβία περιλαμβάνει 23.700 μέτρα γραμμής τύπου Ε1, σταθερά συγκολλημένες σιδηροτροχιές 15.100 μέτρα γραμμής με αμφίθεση, 2.600 μέτρα γραμμής σταθερής επιδομής, 300 μέτρα εγκιβωτισμένης γραμμής και 100 μέτρα γραμμής σε κοντά κολωνάκια.


2. Χωματουργικές και Τεχνικές Εργασίες στη Γραμμή Σύνδεσης του Λιμένα του Νέου Ικονίου με το Σιδηρόδρομο, από χ.θ. 6+0.000 έως χ.θ. 15+850 (Άνοιγμα Επικοπής και Επανεπίστρωσης ΝΑΤΟ), 35.330.000 ευρώ
Μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το νέο λιμάνι του Νέου Ικονίου με το Θριάσιο Πεδίο, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του Πειραιά στο νέο λιμάνι. Έργο υπό κατασκευή με σημείο εκκίνησης τη χ.θ. 6+000.

Σημαντικότερες εργασίες:

 

  • 6 σιδηροδρομικές γέφυρες μονής τροχιάς πάνω από ποτάμια (μήκους 143,20 μ., 85,20 μ., 116,00 μ., 288,20 μ., 172,20 μ. και 11,50 μ., αντίστοιχα)
    Εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης στο σιδηροδρομικό και το γειτονικό οδικό δίκτυο (υπόγεια και επίγεια περιοχή)
  • 4 σιδηροδρομικές σήραγγες μονής τροχιάς: Σήραγγα Σ04, μήκους 262 μ., Σήραγγα Δαφνίου, μήκους 970 μ., Σήραγγα Ασπροπύργου, μήκους 209 μ. και Σήραγγα Αρχαίου Δέματος, μήκους 155 μ.
  • Εργασίες γειτονικού βοηθητικού οδικού δικτύου.


3. Κατασκευή της Σήραγγας Αιγίου, Ελλάδα, 53.573.027,91 ευρώ
Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τη διάτρηση (με  τη συμβατική μέθοδο NATM), την προσωρινή υποστήριξη και την τελική υποστήριξη της σήραγγας Αιγίου, σε ένα συνολικό συνεχές μήκος πάνω από 3.1 χλμ. Η εργολαβία  περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή των σηράγγων διαφυγών με ένα συνολικό μήκος πάνω από 800 μ.
Η τελική υποστήριξη της σήραγγας θα απαιτήσει πάνω από 80.000 μ3  οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο παράγεται σε νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν εγκαταστάθει επί τόπου στο έργο.

4. Ανακαίνιση γραμμής Πειραιάς- Κηφισιά του ΗΣΑΠ, 70.000.000 ευρώ
αφορά την πλήρη αντικατάσταση της επιδομης της γραμμής από νέα, τύπου slab truck, καθώς και απαραίτητες λοιπές εργασίες αναβάθμισης των διαφόρων Η/Μ συστημάτων (ηλεκτροκίνησης, σηματοδοτησης κλπ).