Δραστηριότητες

Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς δράσης. Σήμερα, δραστηριοποιείται εκτός από τις κατασκευές, και σε βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή ρευστοκονιάματος η και έτοιμου σκυροδέματος.

Παράλληλα, η Εταιρία είναι πολύ δραστήρια και στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και συμμετέχει στο ξενοδοχειακό τομέα μέσω συμμετοχών σε άλλες εταιρίες.