Όμιλος

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. κατέχει σήμερα το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ενώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. και της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., κος Κωνσταντίνος Στέγγος κατέχει το 5,70% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Ο Όμιλος εταιριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ αποτελεί σήμερα κορυφαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευθέντα οικονομικά στοιχεία του 2005, η απόδοση του Ομίλου ανήλθε σε: κύκλο εργασιών ύψους 2.101 εκατομμύρια ευρώ, κατατάσσοντάς τον 9ο μεταξύ των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας και 144.982 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη προ φόρων και χωρίς τη συμμετοχική μειοψηφία, κατατάσσοντάς τον 12ο μεταξύ των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας.

Το 2002 ολοκληρώθηκε η επιτυχής αναδιάρθρωση που επέτρεψε στον Όμιλο να καθιερώσει μια ισχυρή ακολουθία διαχείρισης συμμετοχών στους κλάδους Κατασκευών, Ανέγερσης Κατοικιών, Ανάπτυξης Ακινήτων, Τουρισμού, Ενέργειας και Μαρίνων. Ειδικότερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 

 • Κατασκευές
  Μέσω της συμμετοχής του στη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ο Όμιλος είναι σε θέση να υποβάλλει προσφορές για σημαντικά τεχνικά έργα, καθώς επίσης και για έργα μικρότερης κλίμακας, μέσω της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε., κατόχου του πτυχίου κατασκευαστή Δ' τάξης.

 • Ανάπτυξη Ακινήτων
  Μέσω της συμμετοχής του στις ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ANAΠ A.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ A.Ε., EUROROM CONSTRUCTII 97 S.R.L. και LAMDA OLYMPIC S.R.L. στη Ρουμανία.

 • Τουρισμός
  Μέσω της συμμετοχής του σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

 • Ενέργεια
  Μέσω της συμμετοχής του στη ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ, ο Όμιλος παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες και ήπιες πηγές.

 • Ανάπτυξη, Κατασκευή και Λειτουργία Μαρίνων
  Μέσω της θυγατρικής της ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. (η οποία είναι ο βασικός μέτοχος των εταιριών ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε., ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. και ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.).

 • Γεωργικοί και Εμπορικοί Κλάδοι
  Μέσω της συμμετοχής του στην ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.